เมนูปิด

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักงานบัญชีตัวแทนยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชำระภาษี

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม แสดงแบบ
1.ต.ท.01 แบบคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน(เพื่อนำไปกรอก)

word

2.ต.ท.01 แบบใบแนบคำขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน ต.ท.01

PDF

3.ต.ท.02

แบบแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ใช้บริการของสำนักงานบัญชีตัวแทน

PDF

4.ต.ท.03 แบบสัญญาการตั้งตัวแทนและข้อตกลงในการแต่งตั้งสำนักงานบัญชีเป็นตัวแทน

word

5.ต.ท.04 แบบคำขอเพิ่ม/ลดจำนวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีของสำนักงานบัญชีตัวแทน

PDF

6.ต.ท.05 แบบคำขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

PDF

7.ต.ท.06 แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน

PDF

8.ประกาศ ประกาศกรมสรรพากร

PDF

ปรับปรุงล่าสุด: 26-01-2021