เมนูปิด

การรายงานข้อมูลบัญชีทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทั่วไป
(Common Reporting Standard: CRS)

              แจ้งปิดระบบรายงานข้อมูล CRS เพื่อประมวลผลและปรับปรุงระบบ โดยจะมีการเปิดระบบเพื่อรับรายงานข้อมูล CRS อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม:

ด้านกฎหมายและการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน (Due Deligence):
คุณดนิตา ขุนจันทร์ (danita.khu แอด rd.go.th)
คุณณัฐชา ทองคำ (natthacha.th แอด rd.go.th)
ศูนย์ปฏิบัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 9903

ด้านระบบ:
คุณสุกัญญา สุวิสุทธิเกษม (sukanya.suw แอด rd.go.th)
คุณเพชรรัตน์ วิริยะขัตติยาภรณ์ (petcharat.vi แอด rd.go.th)
กลุ่มมาตรฐานการพัฒนานวัตกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการ
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพากร โทร. 02 272 8738, 02 272 8303

crs_thailand แอด rd.go.th         สงวนสิทธิ์กรมสรรพากร

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 16-09-2023