แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

วัตถุประสงค์ :
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้สารสนเทศจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เนื้อหาบนเว็บไซต์
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ร่วมตอบแบบสอบถาม