เมนูปิด

ประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 4/2566

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการประชุม/สัมมนาการบริหารงานจัดเก็บภาษีของสรรพากรภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 4/2566
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบริหารงาน สรุปผลการจัดเก็บภาษี รับฟังประเด็นปัญหา
พร้อมมอบนโยบาย และแนวทางการบริหารการจัดเก็บภาษีในภาพรวมของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ
และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะทีค ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-12-2023