เมนูปิด

สรรพากรเดินหน้าโกยรางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ารางวัล Thailand Digital Transformation Awards 2021

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เข้ารับรางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2021 
จากผลงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน 
ให้องค์กรก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption รวมถึงมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ  
โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ Virtual Event 
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน 
โดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด(มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024