เมนูปิด

กรมสรรพากรจับมือ OECD และ UNDP เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ ยกระดับผู้ตรวจสอบภาษีไทยจัดการกับการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ

กรมสรรพากรเปิดตัวเข้าร่วมโครงการผู้ตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ (Tax Inspectors Without Borders : TIWB)
อย่างเป็นทางการ เพื่อยกระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภาษีระหว่างประเทศ
สร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษีระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ
รวมทั้งเพิ่มทักษะและเทคนิคในการตรวจสอบภาษีเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และหน่วยงานสรรพากร
และศุลกากรแห่งสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ (Her Majesty Revenue and Custom หรือ HMRC) 
โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะกรรมการบริหารของ TIWB 
และคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-03-2024