เมนูปิด

คำสั่งกรมสรรพากร

ที่ ท.ป.143/2547

เรื่อง    มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร

--------------------------------

 

             

                       เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีสำหรับสำนักงานสรรพากรภาคเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

                       ข้อ   1   ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.130/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้สรรพากรภาคสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                       “ข้อ 3 มอบอำนาจให้นักวิชาการภาษี 9 ชช. ที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานสรรพากรภาค สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2(2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (8) ในเขตท้องที่สำนักงานสรรพากรภาคนั้น

                       การสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรของนักวิชาการภาษี 9 ชช. ตามวรรคหนึ่ง สรรพากรภาคจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีก็ได้”

 

                       ข้อ   2   คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

 

สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

 

            ศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์

         (นายศิโรตม์  สวัสดิ์พาณิชย์)

             อธิบดีกรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-08-2014