เมนูปิด

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี - ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 52 (1/2564)


กำหนดเวลา สถานที่ การจัดอบรมขององค์กรวิชาชีพบัญชีฯ


ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรติดต่อขอรับใบอนุญาต


ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร


ตารางเวลาการอบรมฯ และการแจ้งการอบรมฯ


­ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบการยื่นคำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2)


ตารางแผนการอบรม/สัมมนาฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่)


เตือนการแจ้งอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร


 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 08-06-2021