เมนูปิด

ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี

การติดต่อสื่อสารกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ชื่อหน่วยงานสอบถามเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์e-mail
ส่วนทะเบียนและสารสนเทศ- การต่ออายุใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
- การออกใบแทน และการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล TA
063-949-3665,
090-253-8476
morbor@rd.go.th
ส่วนอบรมและประชาสัมพันธ์- การขออนุมัติเป็นองค์กรวิชาชีพฯ
- การแจ้งชั่วโมงการอบรมของ TA (บภ.06)
081-615-1155,
085-065-7877,
062-475-2441
morbor@rd.go.th
ส่วนควบคุมมาตรฐานตรวจสอบและรับรองบัญชี- การแจ้งข้อมูลการตรวจสอบและรับรองบัญชี (บภ.07/08)
- การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี (TA/CPA)
081-285-1719,
091-003-2424
morbor@rd.go.th
ส่วนวางแผนและแนวปฏิบัติการตรวจสอบและรับรองบัญชี- การขอเป็นสำนักงานบัญชีตัวแทน (Tax Agent)
- การขอความเห็นชอบผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2)
089-188-3308,
089-457-2743,
081-420-3161,
092-441-9263
morbor@rd.go.th
ส่วนบริหารงานทั่วไป- การรับ-ส่ง และติดตามหนังสือที่ส่งถึงกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร099-051-8681morbor@rd.go.th

ข่าวที่น่าสนใจ

กำหนดเวลา สถานที่ การจัดอบรมขององค์กรวิชาชีพบัญชีฯ


ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีภาษีอากรติดต่อขอรับใบอนุญาต


ข่าวสารการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร


­ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบการยื่นคำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๓)


มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ประจำปี พ.ศ. 2564


­ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การเลื่อนกำหนดเวลาการสะสมผลการทดสอบการยื่นคำขอแจ้งการเข้ารับการอบรม และการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามมาตรา 3 สัตตแห่งประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 2)


ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง เลื่อนการทดสอบความรู้ของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ครั้งที่ 52 (1/2564)


เตือนการแจ้งอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร


ตารางเวลาการอบรมฯ และการแจ้งการอบรมฯ


 

ปรับปรุงล่าสุด: 15-10-2021