เมนูปิด

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะ “คืนเงินภาษี” หรือสอบถามข้อมูลการขอคืน ได้ดังนี้
      1. เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  >  เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี  >  เข้าสู่ระบบด้วย  RD ID ระบุหมายเลขผู้ใช้ รหัสผ่าน Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID  >  เลือกเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อรับรหัส OTP  >  กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน  >  ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร
      2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหน้าแบบแสดงรายการ

 

ท่านสามารถตรวจสอบช่องทางการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษี สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตได้ดังนี้
      1. ส่งด้วยตนเอง
      2. โทรสาร (FAX) ตามหมายเลขโทรสารที่ระบุใน “ใบนำส่งเอกสาร”
      3. ไปรษณีย์ โดยส่งตามที่อยู่ที่ระบุใน “ใบนำส่งเอกสาร”
      4. Upload เอกสารทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  >  เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี  >  เข้าสู่ระบบด้วย  RD ID ระบุหมายเลขผู้ใช้ รหัสผ่าน Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID  >  เลือกเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อรับรหัส OTP  >  กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน  >  ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร  >  เลือกเอกสารเพื่อนำส่ง  >  กด +เพิ่มไฟล์
          ไฟล์ที่อนุญาตให้ Upload : JPG, BMP, PNG, TIF, PDF จำกัดขนาดของไฟล์ไม่เกิน 3 MB ขนาดของไฟล์รวมกันแต่ละครั้งไม่เกิน 20 MB และสามารถนำส่งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับไฟล์ PDF ที่มี Password หรือ Secured
          
หมายเหตุ
        1. การส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีฯ ตามวิธีการในข้อ 1.- 3. ให้พิมพ์ใบนำส่งเอกสารส่งไปพร้อมกับเอกสารที่นำส่งด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาคืนภาษี (ให้ระบุจำนวนแผ่นของเอกสารที่นำส่ง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ กรณีที่เอกสารไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้) และสามารถพิมพ์ใบนำส่งเอกสารได้ที่ เมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี
        2. กรณียื่นแบบฯ กระดาษ สามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากวันที่ยื่นแบบฯ แล้ว 1 วัน

 

ท่านสามารถรับเงินภาษีคืนผ่าน “ช่องทางการคืนเงิน” ดังนี้
        1. การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว
        2. การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดังนี้

       สำหรับ กรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีที่มีคำสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21 ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบแคชเชียร์เช็คได้ โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทย
       3. การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

       ท่านสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคาร กรณีกรมสรรพากรคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแบบพร้อมเพย์ ได้ดังนี้
       1. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th  >  เมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี  >  Login เข้าระบบ  >  ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร  >  ลืมธนาคารที่ผูก PromptPay เพื่อรับเงินคืน
       2. ตรวจสอบจากสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มี ว่าเคยเปิดบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง
       3. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกบริการ พร้อมเพย์ เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบของธนาคารจะแจ้งว่าได้เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารใด จากนั้นขอให้ติดต่อธนาคารโดยตรง
           ทั้งนี้ เมื่อผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนที่ธนาคารใด หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร

       กรณีไปรษณีย์ส่งไม่ถึงผู้รับหรือสูญหายหรือเกินกำหนดเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งคืน ผู้ขอคืนสามารถติดต่อขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนฉบับใหม่ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่อยู่ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ หรือยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) ฉบับใหม่ ค.39 ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  >  เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี

       กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ขอคืนเงินภาษีแต่ไม่ได้รับเงินคืนภาษีที่ขอคืน หรือได้รับเงินคืนภาษีน้อยกว่าที่ขอคืน หากไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคืนเงินภาษีดังกล่าว ให้ทำหนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร ค.30 หรือ ค.21 แล้วแต่กรณียื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหนังสือแจ้งฯ โดยจัดทำหนังสืออุทธรณ์ขึ้นเองและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแนบเอกสารประกอบ      

       กรมสรรพากรจะดำเนินการคืนเงินภาษี ภายใน 3 เดือน กรณีมีเอกสารชัดเจนแสดงว่า ได้มีการเสียภาษีไว้เกิน ผิด ซ้ำหรือไม่มีหน้าที่ต้องเสีย นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอคืนเงินภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี หรือแบบ ค.10
จำนวนผู้เยี่ยมชม
web counter

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-03-2024