เมนูปิด

แนะนำเว็บไซต์

หน่วยงานภายในกรมสรรพากร

 1. สำนักงานสรรพากรภาค 1 
 2. สำนักงานสรรพากรภาค 2 
 3. สำนักงานสรรพากรภาค 3
 4. สำนักงานสรรพากรภาค 4
 5. สำนักงานสรรพากรภาค 5
 6. สำนักงานสรรพากรภาค 6 
 7. สำนักงานสรรพากรภาค 7 
 8. สำนักงานสรรพากรภาค 8 
 9. สำนักงานสรรพากรภาค 9 
 10. สำนักงานสรรพากรภาค 10 
 11. สำนักงานสรรพากรภาค 11 
 12. สำนักงานสรรพากรภาค 12 
1161 RD Intelligence Centerคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทุจริตศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
FATCAClickSenateจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยe-tax info
สำนักงานบัญชีตัวแทนรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต ณ ที่ทำการไรษณีย์
กรอบการเจรจาภาษีซ้อนบริการ 3 กรมภาษีศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC1111
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมE-Commerceกระทรวงแรงงาน
สมาคมข้าราชการสรรพากรสรรพากรสัมพันธ์กรมการจัดหางาน
เครื่องบันทึกการเก็บเงินศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวITAกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สรรพากรสาส์นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย
ROHSMEsสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
RD Society ClubRD AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสาระดี ๆ จากศาลปกครองสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพากร
แจ้งเบาะแส / ข้อมูลแหล่งภาษีe-Tax invoice & e-receipte-Tax invoice by e-mail

 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-11-2022