เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/01218
วันที่: 25 มกราคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการขายเหล็กไหลที่ได้มาโดยทางมรดก
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: ได้รับเหล็กไหลชนิดหนึ่งมาโดยทางมรดกจากบิดามารดา ซึ่งเหล็กไหลดังกล่าวมิใช่เครื่องประดับ แต่เป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่คนโบราณนิยมใช้เป็นเครื่องรางของขลัง เงินได้จากการขายเหล็กไหลดังกล่าวจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายเหล็กไหลดังกล่าวมีภาระภาษี ดังนี้
    1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้จากการขายเหล็กไหลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากเป็นการขายเหล็กไหลซึ่งเป็นสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกจึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (9) แห่งประมวลรัษฎากร และเงินได้ดังกล่าวไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่อย่างใด
    2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากท่านได้ขายเหล็กไหลที่ได้มาโดยทางมรดกเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้มีการซื้อขายสินค้าดังกล่าวในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ก็จะไม่เข้าลักษณะเป็น "ผู้ประกอบการ" ตามมาตรา 77/1 (5) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26361

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020