เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/01612
วันที่: 6 กุมภาพันธ์ 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล การคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: มาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าและให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ ดังนั้น กรณีที่บริษัทคำนวณราคาสินค้าคงเหลือตามราคาตลาดที่ต่ำกว่าอันเนื่องมาจากความเสียหาย ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพหรือราคาขายลดลง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีนั้น บริษัทจะต้องนำผลขาดทุนจากการคำนวณราคาสินค้าคงเหลือดังกล่าวมาบวกกลับเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า และให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ด้วยตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อเท็จจริงบริษัทคำนวณราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยคำนวณตามราคาตลาดที่ต่ำกว่า จึงให้ถือราคานี้เป็นราคาสินค้าคงเหลือยกมาสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ตามมาตรา 65 ทวิ (6) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องนำผลต่างระหว่างราคาทุนและราคาตลาดมาบวกกลับในการคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26381

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020