เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/01694
วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการขายที่ดินของมหาวิทยาลัย
ข้อกฎหมาย: ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ: มหาวิทยาลัยฯ เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวัตถุประสงค์หลักในการให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมิได้มุ่งแสวงหาผลกำไรเชิงธุรกิจ (non-profit making institution) แต่อย่างใด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2536 มหาวิทยาลัยฯ ได้ขายที่ดินจำนวนเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 13 ไร่ 3 งาน 08 ตารางวา เนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยฯ ประสงค์จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตแห่งใหม่ แต่สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าที่ดินมีน้อยเกินไปที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีบรรยากาศทางวิชาการที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ประกอบกับอยู่ในย่านที่มีปัญหาการจราจรแออัดด้วย สภามหาวิทยาลัยฯจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2536 วันที่ 7 เมษายน 2536 ให้ขายและไปซื้อที่ดินใหม่ ณ บริเวณถนนบางนา-ตราด กม.26 ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2542 มหาวิทยาลัยฯ จึงขอทราบว่าการขายที่ดินดังกล่าวข้างต้น อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามข้อเท็จจริงที่ดินแปลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ มีไว้เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นวิทยาเขตแห่งใหม่ แต่เนื่องจากที่ดินมีขนาดเล็กเกินไปไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบได้ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขายไป การขายที่ดินดังกล่าว จึงเข้าลักษณะเป็น "การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ" อันเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา 3 (5) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 แม้จะเป็นการขายที่ดินที่ได้กระทำเกินห้าปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น การขายที่ดินดังกล่าว ก็อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26392

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020