เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05382
วันที่: 6 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ การชำระอากรเป็นตัวเงิน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 103, มาตรา 122, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2538
ข้อหารือ: บริษัท ได้ทำสัญญารับจ้างกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและมีสินจ้างเกิน 200,000 บาท
โดยบริษัทฯ ได้นำอากรแสตมป์ปิดทับตราสารที่กฎหมายกำหนดให้ชำระอากรเป็นตัวเงิน ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 2
ธันวาคม พ.ศ. 2538 ถือว่าตราสารนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้วหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่บริษัทฯ ได้ชำระอากรโดยการปิดแสตมป์อากรทับลงบนตราสารสัญญาตามข้อเท็จจริง
ดังกล่าวซึ่งเป็นตราสารที่ถูกกำหนดให้ชำระอากรเป็นตัวเงินตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าว
ถือว่าบริษัทฯ ไม่ได้ชำระอากรเป็นตัวเงิน และไม่ได้ชำระภายในกำหนดเวลาสำหรับตราสารนั้น ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37)ฯ
ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ดังนั้นตราสารดังกล่าวจึงมิได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้อง
ชำระอากรเป็นตัวเงินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เมื่อชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิ์ขอคืนอากรแสตมป์ที่เสียโดยวิธี
ปิดแสตมป์ลงบนตราสารภายใน 6 เดือนนับแต่วันเสียอากรตามมาตรา 122 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26647

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020