เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05435
วันที่: 7 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 69 ตรี
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ประกอบกิจการขายอาคารชุด และได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภท
7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 8 ปี นับแต่วันที่มีรายได้จากกิจการ เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด บริษัทฯ จะ
ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
แนววินิจฉัย: 1. กรณีบริษัทฯ ประกอบกิจการขายอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ประเภท 7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทฯ ผู้โอนได้รับการส่งเสริมการลงทุนผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา
40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับบริษัทฯ ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ตามมาตรา 69
ตรี แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
2. กรณีการใช้สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าว ให้บริษัทฯ แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทราบ เพื่อเพิ่มรายละเอียดสถานะของบริษัทฯ ผู้โอน
ในหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ท.ด.13) ต่อท้ายรายการ "อำเภอ... จังหวัด..." ว่า "เป็นผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามประเภท 7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่..../.... ลงวันที่ ........" ด้วย
เลขตู้: 61/26652

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020