เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05436
วันที่: 7 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การขอรับใบผ่านภาษีสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นนักแสดงสาธารณะ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 เมษายน 2541
ข้อหารือ: ตามที่ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพหรือการจัดการแสดงของชาวต่างประเทศ หลาย
ประเภทในประเทศไทย เป็นเหตุให้ชาวต่างประเทศดังกล่าวได้รับเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนจากการ
แข่งขันกีฬาหรือการแสดงนั้น เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสำหรับนักแสดงสาธารณะที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่นักแสดงสาธารณะดังกล่าว มีหน้าที่ต้องหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย โดยคำนวณหักไว้ตามอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนำส่ง
กรมสรรพากรภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 3 เตรส
แห่งประมวลรัษฎากร และตามข้อ 9 (2) (ก) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่
26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.68/2539 ฯ ลงวันที่ 4
ตุลาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งการจัดเก็บภาษีกรณีดังกล่าวอาจดำเนินการไม่ทันต่อเหตุการณ์ เพราะชาว
ต่างประเทศเดินทางออกนอกประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร
แนววินิจฉัย: ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรจากคนต่างด้าวผู้มีเงินได้ดังกล่าวได้ครบถ้วนตาม
กฎหมาย กรมสรรพากรจึงได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่เป็นนักแสดงสาธารณะต้องขอใบผ่านภาษีอากรต่อ
กรมสรรพากรก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ 2 (3) ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับ
ใบผ่านภาษีอากร ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ
ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2541
เลขตู้: 61/26653

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020