เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05165
วันที่: 7 พฤษภาคม 41
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีชำระราคาค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 50 (4), มาตรา 69 ทวิ
ข้อหารือ: องค์การของรัฐได้อนุมัติให้ข้าราชการยืมเงินทดรองราชการไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พร้อมจัดทำข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้างหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป องค์การ
ของรัฐจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย หรือไม่ อย่างไร
แนววินิจฉัย: องค์การของรัฐมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (4) หรือมาตรา 69
ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อองค์การของรัฐได้ออกใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างโดยตรงเท่านั้น กรณีตาม
ข้อเท็จจริงองค์การของรัฐได้อนุมัติให้ข้าราชการยืมเงินทดรองราชการไปดำเนินการซื้อสินค้าหรือ
จ้างทำของพร้อมจัดทำข้อตกลงในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างในวงเงินตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป องค์การของรัฐ
ไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากผู้ขายหรือผู้รับจ้างแต่อย่างใด เพราะยังไม่ถือว่าองค์การของรัฐเป็น
ผู้จ่ายเงินได้
เลขตู้: 61/26655

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020