เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05592
วันที่: 13 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายฝากที่ดินภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ไถ่ทรัพย์คืน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 91/1 (4), มาตรา 91/2 (6), พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534)
ข้อหารือ: นาง ก. ได้ขายฝากที่ดินที่ได้มาโดยมรดก เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2541 เป็นเงิน
2,900,000 บาทและได้เสียภาษีเงินได้ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดจำนวน 208,013 บาท โดยได้จำนอง
และขายฝากที่ดินแปลงนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533, 2535 - 2538 และ 2540 ในการขาย
ฝากครั้งนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานที่ดินว่าจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นจำนวน 139,260 บาท
เห็นว่าการขายฝากไม่ใช่การขายเสร็จเด็ดขาด ตนเองมีสิทธิ์ไถ่ถอนคืนได้ภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา
จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร
ซึ่งได้บัญญัติให้การขายฝากถือเป็นการขายไว้โดยเฉพาะแล้ว จะนำบทบัญญัติตามมาตรา 492 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับไม่ได้ หากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น
ได้กระทำภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น
ทางค้าหรือหากำไร ตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 อยู่ใน
บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26661

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020