เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/05603
วันที่: 13 พฤษภาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรขาดทุนจากการปริวรรตเงินตราของผู้ประกอบ กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน กรณีกำไรจากการ
ปริวรรตเงินตรา ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดบ้าง ที่จะถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และมีกรณีใดบ้างที่กำไรจากการปริวรรตเงินตราจะ
ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
แนววินิจฉัย: กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่จะถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อ 2.4 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 นั้น จะต้องเป็นกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่
บริษัทฯ เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
1. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา ซึ่งเกิดจากการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนโดยตรง ได้แก่ การส่งออกผลิตภัณฑ์ การนำเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการที่บริษัทฯ นำเงินกู้ยืมเงินตรา
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำรายได้ จากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนไปชำระหนี้เงินกู้
4. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ เข้า
มาใช้ในกิจการตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเฉพาะส่วนที่ยังคงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ไม่ถือเป็นรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และไม่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถพิสูจน์ได้ชัดแจ้งว่า เงินกู้ยืมส่วน
ที่ยังคงเหลืออยู่นั้นมีข้อผูกพันที่จะต้องนำไปใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างแท้จริง
5. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราที่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นรายได้ของกิจการ ที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนหรือของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้เฉลี่ยรายได้นั้นตามส่วนของ
รายได้ของแต่ละกิจการ
เลขตู้: 61/26664

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020