เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.08973
วันที่: 22 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย: มาตรา 84/1, มาตรา 85/17
ข้อหารือ: กรมสรรพากรได้มีหนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแก่
ส่วนราชการตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการได้รับสิทธิใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ใน
การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การขายสินค้าหรือให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่
ผู้ประกอบการได้เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากส่วนราชการ ซึ่งเป็นคู่สัญญา ผู้ประกอบการจึงเป็นผู้มีหน้าที่
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บไปแล้ว โดยยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 และเนื่องจากผู้ประกอบการ
บางรายได้ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 85/17 แห่งประมวลรัษฎากร แต่ยัง
มิได้จดทะเบียนเลิกกิจการ คงมีสิทธิยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่ผู้ประกอบการได้รับสิทธิใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่
ผู้ประกอบการไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าวและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้รับบริการไป ผู้ประกอบการต้องเป็น
ผู้มีหน้าที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว โดยยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 ซึ่งการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีนี้
เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการได้เสียไปในขณะที่ยังมีฐานะเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน แม้
ในขณะยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 ผู้ประกอบการดังกล่าวจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม
มาตรา 85/17 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ก็ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 เพื่อ
ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ประกอบการยังคงมีสิทธิยื่นคำร้องตามแบบ ค.10 เพื่อขอคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียไปแล้วได้โดยยื่นคำร้องภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้ชำระภาษีตามมาตรา 84/1 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26410

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020