เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.07311
วันที่: 1 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าตำราเรียน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(2)(ก)
ข้อหารือ: สินค้านำเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร ดังนี้
1. หนังสือที่เข้าข่ายเป็นตำราเรียน ได้แก่ หนังสือประเภทใด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อย่างไร
2. หนังสือสารคดี คู่มือช่าง คู่มือการใช้อุปกรณ์ หนังสือออกแบบต่างๆ นวนิยาย นิทาน
หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพสำหรับเด็ก หนังสือความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน หนังสือเกี่ยวกับประวัติบุคคล
สำคัญ และหนังสือเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
3. หนังสือชนิดใดไม่เข้าข่ายเป็นตำราเรียน
แนววินิจฉัย: หนังสือสารคดี คู่มือช่าง คู่มือการใช้อุปกรณ์ หนังสือออกแบบต่าง ๆ นวนิยาย นิทาน
หนังสือการ์ตูน หนังสือภาพสำหรับเด็ก หนังสือความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน หนังสือเกี่ยวกับประวัติบุคคล
สำคัญ และหนังสือเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ เข้าลักษณะเป็นตำราเรียน ผู้นำเข้าหนังสือดังกล่าวจึงได้รับรับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26731

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020