เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1054
วันที่: 4 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีนำรายจ่ายจากการศึกษามาขอยกเว้น
ข้อกฎหมาย: พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือภายใต้คลังสินค้าทัณฑ์บนโดยได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเดือนสิงหาคม 2538 บริษัทฯ ได้ส่งลูกจ้างเข้า
รับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม 2538
จำนวนเงิน 74,600 บาท ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
เงินได้ของบริษัทในปี 2538 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาฯ
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2538
เป็นต้นไป แต่เนื่องจากบริษัทฯ ทราบสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหลังจากยื่นชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
2538 แล้ว บริษัทฯ จึงขออนุมัติให้นำรายจ่ายจำนวนเงิน 74,600 บาท มาใช้สิทธิในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทฯ เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายดังกล่าวในปีที่ได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพากรได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ ส่งลูกจ้างของบริษัทฯ เข้ารับการศึกษาในสถาน
ศึกษาบริษัทฯ ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี
2538 เป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทฯ เข้ารับ
การศึกษาในสถานศึกษาดังกล่าว สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2538 ตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ไม่
สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น เนื่องจาก
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด ต้องลงเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
เลขตู้: 61/26751

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020