เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07875
วันที่: 8 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีพนักงานบริษัทยืมเงินทดรองไปจ่ายค่าจ้างทำของ
ข้อกฎหมาย: คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ได้จ้างให้บริษัท ก. จำกัด ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์เครื่องมือในห้อง Lab. ของบริษัทฯ (Calibrate) โดยบริษัทฯ มิได้ออก
ใบสั่งจ้างเนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนเงิน (เมื่องานเสร็จแล้วจึงจะทราบ) ต่อมาพนักงานของบริษัทฯ
งานบริการทั่วไปได้ยืมเงินทดรองของบริษัทฯ จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำไปจ่ายค่าจ้างดังกล่าวให้กับ
บริษัทการบินไทยฯ เมื่อจ่ายเงินไปแล้วก็จะนำหลักฐานมาหักล้างเงินยืมนั้น จึงขอทราบว่าบริษัทฯ มีหน้าที่
ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงการว่าจ้างบริษัท ก. โดยบริษัทฯ ไม่ได้ออกใบสั่งจ้างเนื่องจากยังไม่
ทราบจำนวนเงินดังกล่าว ต่อมาพนักงานได้ยืมเงินทดรองของบริษัทฯ เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
บริษัท ก. แล้วจะนำหลักฐานมาหักล้างเงินยืมนั้น การที่บริษัทฯ อนุมัติการยืมเงินทดรองของพนักงานนั้น
มิใช่การอนุมัติสั่งจ้างบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ได้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างโดยตรง แต่ให้พนักงานยืมเงินทดรองไปจ่ายให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น
บริษัทฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ตามข้อ 8(2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 ฯ ดังกล่าว
เลขตู้: 61/26752

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020