เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07876
วันที่: 8 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้แทนแยกราคาสินค้าและค่าติดตั้งออกจากกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้งผลิต
เครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอุณหภูมิน้ำเย็น ฯลฯ และรับซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขายเครื่อง
ปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้งให้กับบริษัท ก. โดยบริษัทฯ ได้เปิดบิลค่าวัสดุและค่าบริการติดตั้งในการ
เรียกเก็บเงินจากลูกค้าแยกคนละฉบับเพื่อให้ลูกค้าได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 จากค่าติดตั้ง
แต่ลูกค้าไม่ยินยอมและหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากยอดที่เรียกเก็บเงินทั้งหมด โดยอ้างว่าเป็นการรับจ้าง
เหมางาน บริษัทฯ ขอทราบว่าบริษัทฯ จะแยกเรียกเก็บเงินเป็นค่าวัสดุหนึ่งฉบับ และค่าติดตั้งอีกหนึ่งฉบับ
ตามใบกำกับภาษีที่แนบมาเพื่อพิจารณาได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นการขายเครื่องปรับอากาศพร้อมบริการติดตั้ง เมื่อบริษัทฯ ได้แยก
การเรียกเก็บเงินค่าเครื่องปรับอากาศออกจากค่าบริการติดตั้ง บริษัท ก. ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่หักภาษี
ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศแต่อย่างใด แต่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่าย
เงินค่าบริการติดตั้งซึ่งถือเป็นค่าจ้างทำของในอัตราร้อยละ 3.0 ตามมาตรา 3 เตรส แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 8 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้
ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่
26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 61/26753

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020