เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1081
วันที่: 8 มิถุนายน 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีขอคืนเงินภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 27 ตรี, มาตรา 25(1) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าจำนวน 6 รายการ โดยทางเรือ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2530
ตามใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าลงวันที่ 2 ตุลาคม 2530 บริษัทฯ ได้เสียภาษีการค้า
ในอัตราร้อยละ 9 ของรายรับ แต่ได้สงวนสิทธิโต้แย้งไว้โดยขอลดอัตราภาษีการค้าเหลืออัตราร้อยละ
1.5 ของรายรับ ต่อมาได้มีมติของคณะเจ้าหน้าที่ประสานงานภาษีการค้า (ค.ป.ค.) ครั้งที่ 11/2536
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ว่าสินค้าที่บริษัทฯ นำเข้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่นำเข้าเพื่อใช้ประกอบเป็นชุด
สายไฟรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าลักษณะเป็นสินค้าตามบัญชีที่ 3 หมวด 5 (19) บัญชีท้าย
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 54) พ.ศ. 2517 ต้องเสียภาษีการค้าในอัตราร้อยละ 1.5 ของรายรับ
ทำให้สินค้าทั้ง 6 รายการมีเงินภาษีเกินรวมทั้งสิ้นจำนวน 93,383 บาท และมติที่ประชุมฯ ได้ส่งเรื่อง
คืนกรมศุลกากรเพื่อดำเนินการพิจารณาคืนเงินภาษีอากรส่วนที่ชำระเกินให้แก่บริษัทฯ ต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2540 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายคืนอากรทั่วไปกรมศุลกากรว่า การขอคืน
ภาษีการค้าหลังจากปี 2537 จะต้องไปขอคืนที่สรรพากรจังหวัดนั้น ๆ แต่เนื่องจากประมวลรัษฎากร
มาตรา 27 ตรี ได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิขอคืน ยื่นคำร้องภายในสามปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่น
รายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ได้ยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเลื่อน
ออกไป ให้ผู้มีสิทธิขอคืนยื่นคำร้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ จึงขอให้พิจารณาดำเนินการ
คืนภาษีการค้าให้แก่บริษัทฯ
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นการขอคืนภาษีการค้าตามหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 บริษัทฯ จึงต้องยื่นคำร้องขอคืนต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2537 ตามมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30)
พ.ศ. 2534 แต่บริษัทฯ มิได้ยื่นคำร้องขอคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และเป็นกรณีที่มีบทบัญญัติไว้โดย
เฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติตามมาตรา 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาบังคับใช้เพื่อขยายหรือ
เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นคำร้องขอคืนออกไป
เลขตู้: 61/26761

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020