เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1082
วันที่: 8 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการรับจ้างผลิต
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/2, มาตรา 82/4
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการรับจ้างผลิตรูปลอกสำหรับติดเซรามิคต่าง ๆ เฉพาะที่มีผู้ว่าจ้าง
เท่านั้นมิได้ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นการทั่วไป กรณีที่ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น (บริษัทญี่ปุ่น) สั่งให้บริษัทฯ ผลิต
รูปลอกสำหรับติดเซรามิค บริษัทญี่ปุ่นจะเปิด L/C ให้กับบริษัทฯ เป็นค่ารูปลอกที่ว่าจ้าง และให้บริษัทฯ
ส่งสินค้าให้แก่บริษัท ก. จำกัด สำนักงานอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตภาชนะ
เซรามิค เพื่อทำการติดเผารูปลอกลงบนภาชนะเซรามิคของบริษัท ก. แล้วจึงบรรจุหีบห่อภาชนะเซรามิค
ที่ติดรูปลอกแล้วส่งออกไปยังบริษัทญี่ปุ่น เมื่อบริษัทฯ ส่งมอบรูปลอกให้แก่บริษัท ก. จำกัด ก็แจ้งไปยัง
บริษัทญี่ปุ่น เพื่อให้โอนเงินมาชำระค่าจ้างผลิตรูปลอก ดังนี้ จะถือว่าการให้บริการดังกล่าวได้มีการใช้
บริการในราชอาณาจักรหรือต่างประเทศ เนื่องจากผู้จ่ายเงินค่ารูปลอกคือบริษัทญี่ปุ่น
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว การที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตรูปลอกตามคำสั่งจ้างของบริษัท
ญี่ปุ่น แต่ส่งสินค้าให้ผู้ผลิตภาชนะเซรามิคในประเทศไทยถือเป็นการรับจ้างทำของ เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
โดยความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น เมื่อมีการชำระราคาค่าบริการเว้นแต่ได้
ออกใบกำกับภาษีหรือได้ใช้บริการไม่ว่าโดยตนเองหรือบุคคลอื่น ก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้
ความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วย ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร และ
เมื่อได้มีการใช้บริการในราชอาณาจักร บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ
10.0 จากบริษัทญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26762

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020