เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.08488
วันที่: 11 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการแก้ไขรายการราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ในใบกำกับภาษี
ข้อกฎหมาย: มาตรา 82/5, มาตรา 86/4, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยใบกำกับภาษี
ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้พิมพ์ราคาขายแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นราคาหน่วยละ (ราคา/ลัง) แต่เนื่องจากบริษัทฯ มี
การปรับเปลี่ยนราคาสินค้าอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะขอใช้ใบกำกับภาษีที่มีราคาต่อหน่วยโดย
เพิ่มช่องราคาเป็นราคาใหม่ และหรือขอแก้ไขราคาต่อหน่วยเพื่อเวลาเช็คราคาผลิตภัณฑ์หน่วยละกับ
จำนวนที่ขายได้ จะได้ถูกต้องตรงกัน บริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มช่องราคาต่อหน่วย และหรือการแก้ไข
ราคาต่อหน่วยละใหม่ บริษัทฯย่อมมีสิทธิที่จะกระทำได้ เพราะรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการของ
ใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีข้อห้ามไม่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข และใน
ขณะเดียวกันผู้ประกอบการฯ ผู้ซื้อสินค้าที่ได้รับใบกำกับภาษีดังกล่าวก็ย่อมมีสิทธิ์นำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี
ดังกล่าวไปหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากรายการ ราคาต่อหน่วยของสินค้าไม่ใช่รายการของใบกำกับภาษีตามมาตรา
86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีสิทธิที่จะเพิ่มช่องราคาต่อหน่วยเป็นราคาใหม่ และหรือ
แก้ไขราคาต่อหน่วยของสินค้าในใบกำกับภาษีดังกล่าวได้ และภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่มีการเพิ่มช่อง
รายการและหรือที่มีการแก้ไขรายการดังกล่าวไม่ใช่ภาษีซื้อต้องห้ามไม่ให้นำไปหักออกจากภาษีขาย ตาม
มาตรา 82/5 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 3 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 17)ฯ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 แต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26776

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020