เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1103
วันที่: 11 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 40(8), มาตรา 42(9), มาตรา 91/2(7), มาตรา 104
ข้อหารือ: (1) การขายหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มาโดยทางมรดก ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ หรือไม่
(2) หนังสือสัญญาโอนใบหุ้น ต้องปิดอากรแสตมป์หรือไม่
(3) เงินได้จากการขายหุ้นซึ่งได้มาโดยทางมรดก ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือไม่
(4) ข้อกฎหมายที่บังคับใช้ตามข้อ (1) (2) และ (3) ใช้บังคับเมื่อวัน เดือน ปีใด
แนววินิจฉัย: 1. กรณีตาม (1) การขายหุ้นที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2
(7) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องเป็นกรณีการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น การขายหุ้น
นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว
2. กรณีตาม (2) การปิดอากรแสตมป์บนสัญญาโอนหุ้นนั้น ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ลักษณะแห่งตราสาร 2. ให้คิดตามราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสาร
แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท เสียค่าอากรแสตมป์
1 บาท ยกเว้นไม่ต้องเสียอากรในกรณีการโอนพันธบัตรของรัฐบาลไทย และการโอนใบหุ้น ใบหุ้นกู้
ใบรับรองหนี้ ซึ่งสหกรณ์การเกษตรเป็นผู้ออก
3. กรณีตาม (3) เงินได้จากการขายหุ้นที่ได้มาโดยทางมรดกดังกล่าว ถือเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากการขายหุ้นซึ่งเป็น
สังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก จึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (9) แห่ง
ประมวลรัษฎากร
4. กรณีตาม (4) บทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร มีผลบังคับใช้กับข้อ (1) ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2535 ข้อ (2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2482 และข้อ (3) ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2525
เป็นต้นไป
เลขตู้: 61/26787

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020