เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1150
วันที่: 16 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 41, มาตรา 56
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ได้รับคนพิการเข้าทำงาน ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ พ.ศ. 2534 จึงขอทราบว่า
ก. บริษัทฯ สามารถนำค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ประมวลรัษฎากรได้เป็นสองเท่าของจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงได้หรือไม่ และถ้าได้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติและ
ยื่นหลักฐานอะไรบ้าง
ข. ในส่วนของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้รับการยกเว้นหรือลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประการใดหรือไม่
แนววินิจฉัย: ก. กรณีบริษัทฯ รับคนพิการเข้าทำงานอยู่ในสถานประกอบการ ตามมาตรา 17 (2)
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธินำเงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการมาหักเป็นค่าใช้จ่าย ตาม
ประมวลรัษฎากรได้เป็นสองเท่าของจำนวนที่จ่ายจริงได้ ตามมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่คนพิการที่บริษัทฯ รับเข้าทำงานในสถานประกอบการดังกล่าว ต้องขอจดทะเบียนที่สำนักงาน
ทะเบียนกลางสำหรับคนพิการ กรมประชาสงเคราะห์ หรือสำนักงานทะเบียนคนพิการ ณ ที่ทำการ
ประชาสงเคราะห์จังหวัดที่คนพิการนั้นมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ประกอบกับข้อ 4 ของระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยการจดทะเบียน
คนพิการ พ.ศ. 2537 จึงจะใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายได้
ข. คนพิการที่ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างที่ได้รับตามมาตรา 41 แห่งประมวลรัษฎากร
เนื่องจากไม่มีข้อยกเว้นหรือลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หรือประมวลรัษฎากร เว้นแต่คนพิการจะมีเงินได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับ
เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26793

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020