เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.08727
วันที่: 17 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและส่งผลการตรวจสอบไปยังต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(2), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในประเทศไทย และรายงานผล
การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ไปยังบริษัทผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ เมื่อบริษัทต่างประเทศตกลงจะซื้อสินค้า
ก็จะดำเนินการทำสัญญาซื้อขายกับผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยโดยตรง โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การซื้อขายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะได้รับค่าบริการจากบริษัทผู้ว่าจ้างในต่างประเทศ จากผลงานการ
ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ขอทราบว่า การให้บริการดังกล่าวได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงเป็นการให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในประเทศไทยแล้วจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ส่งไปให้ผู้ว่าจ้างใน
ต่างประเทศ และมิได้ให้บริการอื่นใดอีกเข้าลักษณะเป็นการรับจ้างทำของให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ผู้ให้บริการได้กระทำกิจการอันเป็นสาระสำคัญของการรับจ้างทำของใน
ประเทศไทย และได้ส่งผลของการให้บริการรับจ้างทำของไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด หากมีหลักฐาน
เป็นหนังสือ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 15) เรื่อง
กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้
บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.
2534
เลขตู้: 61/26798

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020