เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.08972
วันที่: 22 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนการใช้สิทธิดำเนินการสถานีน้ำมัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 40(3), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ได้ทำสัญญาให้ใช้สิทธิและดำเนินการสถานีบริการน้ำมันกับห้างฯ โดยที่
บริษัทฯเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า "SUSCO" และมีสิทธิครอบครองหรือเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ปลูกสร้างลงในที่ดินบริเวณพื้นที่ของสถานีบริการฯ
ส่วนห้างฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิและดำเนินการสถานีบริการฯ
งวดแรกเป็นเงินจำนวน 600,000 บาท จึงขอทราบว่า
1. เงินที่ห้างฯ จ่ายไปงวดแรกจำนวน 600,000 บาท ต้องหักภาษีเงินได้ณ ที่จ่ายหรือไม่
หากต้องหักภาษีจะหักในอัตราใด
2. ในการชำระเงินค่าใช้สิทธิฯ เป็นรายเดือน ห้างได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3
จากจำนวนเงินก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบกำกับภาษีที่บริษัท ก. จำกัด ออกให้ และนำส่งไว้แล้ว
ทุกเดือน ถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีห้างฯ จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการใช้สิทธิ และดำเนินการสถานีบริการน้ำมันให้
กับบริษัท ก. จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เข้าลักษณะเป็นการจ่ายค่าสิทธิ ตามมาตรา 40
(3) แห่งประมวลรัษฎากร ห้างฯ ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน
ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
2. กรณีการจ่ายค่าธรรมเนียมตาม 1. ไม่ว่าจะจ่ายเป็นคราวเดียวหรือจ่ายเป็นรายเดือน
ก็ตาม ห้างฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่ประการใด
เลขตู้: 61/26817

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020