เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1179
วันที่: 19 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการซื้อปลายข้าวและเมล็ดถั่วเหลือง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 81(1)(ก)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการซื้อปลายข้าว และเมล็ดถั่วเหลืองเกรดทั่ว ๆ ไป มาเป็นกระสอบๆ
ละประมาณ 100 กิโลกรัม แล้วนำมาอบด้วยความร้อนเพื่อรักษาสภาพไว้มิให้เสีย หลังจากผ่าน
ขบวนการอบแล้วจะบดให้ละเอียดแล้วบรรจุกระสอบพลาสติกหรือกระสอบกระดาษกระสอบละ 25
กิโลกรัม จำหน่ายให้กับโรงงานอาหารสัตว์ และผู้เลี้ยงสัตว์ทั่ว ๆ ไป เพื่อนำไปผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ ใช้
เป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ อาหารสุกรอาหารไก่ และอาหารวัว บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีการประกอบกิจการตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เป็นการขายสินค้าพืชผลทาง
การเกษตร หากมิใช่เป็นการส่งออกผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา
81 (1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26819

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020