เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1187
วันที่: 22 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 65
ข้อหารือ: บริษัท ก. (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิต
เครื่องปรับอากาศ บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการมีกำหนดระยะเวลา 6 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ และให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดห้าปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะหมดสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2541 กรณีดังกล่าว
บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากสิ้นสุดการได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 และกรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้
1. อัตราร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ (อัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ) ตามมาตรา 35
(2) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และข้อ 9 ของบัตรส่งเสริมฯ มีกำหนด
ระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
2. อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (อัตราปกติ) สำหรับระยะเวลาที่พ้นกำหนดตามข้อ
1. แล้ว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องคำนวณกำไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร และตามประกาศ
กรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530
เลขตู้: 61/26821

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020