เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.08057
วันที่: 24 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าสินค้าตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80/1(4), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)
ข้อหารือ: บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขาย Radio Communication Equipment พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
มูลค่า 1,240,000 ดอยช์มาร์ค ให้กับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ตามโครงการเงินกู้จากสถาบัน
เครดิตเพื่อการบูรณะ (Kfw) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิใช้
อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการขายสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา 80/1
(4) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตามมาตรา
80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 แต่เนื่องจากสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ ทราบว่า ในการนำเข้าสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ มีภาระต้อง
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การนำเข้าสินค้าตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ มีฐานะเป็นผู้นำเข้าตามมาตรา 77/1
(11) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 (2) และมาตรา 82
(2) แห่งประมวลรัษฎากร แม้บริษัทฯ จะนำเข้าสินค้าที่ขายให้แก่ส่วนราชการตามโครงการเงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศและจะได้รับสิทธิใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับ
การขายสินค้าดังกล่าว ตามมาตรา 80/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28)ฯ ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2535 ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด
เลขตู้: 61/26821

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020