เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1173
วันที่: 18 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ซ่อม บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528
ข้อหารือ: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย
ซ่อมบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้แก่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชนทั่วไป โดย
การผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าว บริษัทฯ จะเป็นผู้ออกแบบการผลิตเองทั้งหมดและเสนอแบบต่อลูกค้า ซึ่ง
ลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะการใช้งาน เช่น ขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันไฟเข้าและออก ตาม
ความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการรับจ้างทำของหรือไม่ และผู้จ่ายเงินต้องหักภาษี ณ
ที่จ่ายอัตราร้อยละ 3 ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: บริษัทฯ ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่ายเป็นปกติธุระและเป็นผู้ออกแบบการผลิตเองทั้งหมดโดย
เสนอแบบต่อลูกค้า เป็นการมุ่งจะโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้า มิใช่ในผลสำเร็จของงาน บริษัทฯ จึงเป็นผู้ขาย
สินค้า ตามมาตรา 77/1 (8) แห่งประมวลรัษฎากร มิใช่ผู้รับจ้าง และไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษี ณ
ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯลฯ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528
เลขตู้: 61/26829

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020