เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1060
วันที่: 5 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การผ่อนชำระภาษีอากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 56, มาตรา 65 ทวิ
ข้อหารือ: แนวทางปฏิบัติการผ่อนชำระภาษีอากร
(1) ในกรณีที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร งวดที่หนึ่งชำระภาษี
พร้อมยื่นแบบฯ วันที่ 1 กรกฎาคม งวดที่สองและงวดที่สามต้องชำระภายในกำหนดเวลาใด
(2) ในกรณีที่ต้องเสียภาษีตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร งวดที่หนึ่งชำระภาษี
พร้อมยื่นแบบฯ วันที่ 1 มกราคม งวดที่สองและงวดที่สามต้องชำระภายในกำหนดเวลาใด
แนววินิจฉัย: (1) กรณีต้องเสียภาษีตามมาตรา 56 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร งวดที่หนึ่งแม้ผู้เสียภาษี
ชำระภาษีพร้อมยื่นแบบฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม แต่โดยที่วันที่ต้องชำระภาษีงวดที่หนึ่งได้แก่วันที่ 30
กันยายน ฉะนั้น การชำระภาษีงวดที่สองซึ่งต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่งจึง
ได้แก่วันที่ 31 ตุลาคม และการชำระภาษีงวดที่สามซึ่งต้องชำระภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้อง
ชำระงวดที่สองจึงได้แก่วันที่ 30 พฤศจิกายน
(2) ในทำนองเดียวกันกรณีต้องเสียภาษีตามมาตรา 56 งวดที่หนึ่ง แม้ผู้เสียภาษีชำระ
ภาษีพร้อมยื่นแบบฯ ในวันที่ 1 มกราคมก็ตาม งวดที่สองต้องชำระภาษีภายในวันที่ 30 เมษายน และงวด
ที่สามต้องชำระภาษีภายในวันที่ 31 พฤษภาคม หมายเหตุ คำว่า "นับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่หนึ่ง ตาม
มาตรา 64 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่ครบกำหนดยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 56 หรือ 56 ทวิ แล้วแต่กรณี"
เลขตู้: 61/26834

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020