เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1212
วันที่: 25 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักค่าลดหย่อนสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ตามมาตรา 47 (1) (ช) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย: มาตรา 47(1)(ช), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24)
ข้อหารือ: กรณีผู้กู้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้โดยทำการไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร แล้วนำมาจดจำนองเป็นประกัน
การกู้ยืมเงินกับบริษัท ซึ่งผู้กู้ทำงานอยู่ ผู้กู้สามารถหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ ได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: การที่ผู้กู้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ โดยทำการไถ่ถอนหนี้จากธนาคารฯ แล้วนำมาจดจำนองเป็น
ประกันการกู้ยืมเงินกับบริษัทฯ ซึ่งผู้กู้ทำงานอยู่ มิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ตามข้อ
1 (9) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.
2529 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 26) ลงวันที่ 11
สิงหาคม พ.ศ. 2530 คำว่า "การแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้" หมายถึง กรณีที่เจ้าหนี้เดิม
โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ใหม่ ตามมาตรา 349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้น ดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้จากบริษัทฯ นายจ้างจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1) - (10) แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับดังกล่าว และไม่อยู่ในข่ายที่จะนำไปหักลดหย่อนใน
การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 47 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26835

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020