เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1218
วันที่: 26 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินมัดจำ
ข้อกฎหมาย: มาตรา 79, มาตรา 78/1
ข้อหารือ: ธนาคารฯ มีรายได้จากการให้เช่าตู้นิรภัย และได้เรียกเก็บเงินค่ามัดจำกุญแจตู้นิรภัยใน
อัตราตู้ละ 900 บาท ซึ่งธนาคารฯ จะคืนเงินมัดจำให้กับลูกค้าเมื่อยกเลิกการเช่าตู้นิรภัย แต่ธนาคารฯ
มิได้นำเงินมัดจำกุญแจไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่อย่างใด ธนาคารฯ ขอทราบว่า จะต้องนำเงินมัดจำไป
รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หรือไม่
แนววินิจฉัย: กรณีที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บเงินมัดจำจากการให้บริการและมีข้อตกลงว่า เมื่อลูกค้าเลิก
ใช้บริการ จะคืนเงินให้ลูกค้า โดยผู้ประกอบการจะหักกับเงินค่าบริการที่ค้างชำระหรือหักชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้ามีเงินเหลืออยู่ก็จะจ่ายคืน เงินดังกล่าวถือเป็นเงินที่ได้รับจากการให้บริการแก่
ลูกค้า ดังนั้น จึงต้องนำเงินมัดจำดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่ง
ประมวลรัษฎากร และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 78/1 (1) และมาตรา 82/3 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26836

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020