เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/พ.1225
วันที่: 26 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ข้อกฎหมาย: มาตรา 86, มาตรา 86/8, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 54)
ข้อหารือ: ผู้ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและเจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ มีความ
สับสนเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษีของผู้ประกอบกิจการสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมากว่า จะต้องมีการ
ออกใบกำกับภาษีอย่างย่อทุกครั้งที่มีการให้บริการหรือไม่
แนววินิจฉัย: 1. กรณีสถานบริการน้ำมันของผู้ประกอบการจดทะเบียน ได้รับอนุมัติให้เป็นกิจการ
ขายสินค้าหรือให้บริการรายย่อย ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นไม่จำต้องออกใบกำกับภาษี ไม่ว่าจะเป็น
ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร หรือใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามมาตรา
86/6 แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีมูลค่าครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 1,000 บาท
เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าจะเรียกร้องให้ออกใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษี ตาม
มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าเรียกร้อง พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้
แก่ผู้ซื้อสินค้า ทั้งนี้ ตามมาตรา 86/8 แห่งประมวลรัษฎากร และตาม ข้อ 2 แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 54)ฯ ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2537
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ 60) ฯ ลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
2. กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนขายน้ำมันเชื้อเพลิงมีมูลค่าครั้งหนึ่งเกิน 1,000 บาท
ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างย่อ ตามมาตรา 86/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เว้นแต่ผู้ซื้อสินค้าจะเรียกร้องใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูป ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษี
ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าที่เรียกร้องนั้น พร้อมทั้งต้องจัดทำสำเนา
ใบกำกับภาษีทุกครั้งด้วย โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีดังกล่าวในทันทีที่ความรับผิด
ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นไม่ว่าผู้ซื้อสินค้าจะเรียกร้องหรือไม่ก็ตามและต้องส่งมอบใบกำกับภาษีนั้น
แก่ผู้ซื้อสินค้า ส่วนสำเนาใบกำกับภาษีให้เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/26839

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020