เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/07926
วันที่: 8 มิถุนายน 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 3 เตรส, มาตรา 27 ตรี, มาตรา 63
ข้อหารือ: 1. บริษัท ก. จำกัด ได้ยื่นคำร้อง (แบบ ค.10) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2539 ขอคืน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2535 เป็นเงิน 13,089,049.73 บาท
2. สำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ เห็นว่า บริษัทฯ ต้องยื่นคำร้องขอคืนภาษีอากรภายในวันที่
31 ธันวาคม 2538 ตามมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร จึงได้มีหนังสือแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากรให้
บริษัทฯ ทราบ
3. บริษัทฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 6 ธันวาคม 2539 ขอให้ยกเลิกและเพิกถอนหนังสือแจ้งไม่
คืนเงินภาษีอากรดังกล่าว พร้อมกับอ้างว่า บริษัทฯ มีสิทธิขอคืนภาษีอากรได้ตามมาตรา 27 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร
4. สำนักงานสรรพากรภาค เห็นว่าบริษัทฯ ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3
เตรส ก็ต้องนำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม บริษัทฯ จึงต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหัก
ไว้เกินภายใน 3 ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งถูกหักภาษีเกินไป บทบัญญัติมาตรา 27 ตรี มิได้ยกเลิกการนำ
มาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามบทบัญญัติในมาตรา 3 เตรส จึงไม่อาจนำมาตรา 27 ตรี มาใช้
บังคับเกี่ยวกับการคืนเงินภาษีกรณีบริษัทฯ ได้ จึงไม่คืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 3 เตรส สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2535 ตามคำร้อง
ของบริษัทฯ
แนววินิจฉัย: กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร หากมีกรณี
ขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่าย มาตรา 3 เตรส บัญญัติให้นำมาตรา 63 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 63 จึงเป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์การขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส
ดังนั้น จึงไม่อาจนำมาตรา 27 ตรี มาใช้บังคับเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา
3 เตรส ได้เพราะได้มีมาตรา 63 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3
เตรส ไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะแล้ว กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ยื่นคำร้อง (แบบ ค.10) เมื่อวันที่
28 มีนาคม 2539 ขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งถูกหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส แห่ง
ประมวลรัษฎากร สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2535 บริษัทฯ ต้อง
ยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป ตามมาตรา 63 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ฉะนั้น เมื่อบริษัทฯ มิได้ยื่นคำร้องขอคืนต่อเจ้าพนักงานภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้าย
แห่งปีซึ่งได้ถูกหักภาษีเกินไป บริษัทฯ จึงหมดสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืนจากกรมสรรพากร
เลขตู้: 61/26756

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020