เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/08409
วันที่: 10 มิถุนายน 2541
เรื่อง: อากรแสตมป์ กรณีตราสารสัญญาการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์
ข้อกฎหมาย: มาตรา 104
ข้อหารือ: หน่วยงานราชการได้จัดทำสัญญาการใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์กับบริษัททั้งในและต่างประเทศ
รวม 9 สัญญา โดยติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ MAINFRAME โดยมีข้อความสรุปได้ดังนี้
1. ผู้อนุญาต (เจ้าของโปรแกรมลิขสิทธิ์) ตกลงให้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์และผู้รับอนุญาต
หน่วยงานราชการ ตกลงใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์
2. โดยผู้อนุญาตจะต้องจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ให้แก่ผู้รับอนุญาต ตามความต้องการของผู้รับ
อนุญาตจัดหาวัสดุลิขสิทธิ์ที่เลือกใช้ได้เพื่อใช้กับโปรแกรมลิขสิทธิ์
3. อนุญาตให้ผู้รับอนุญาตมีสิทธิ์ที่จะใช้วัสดุโปรแกรมลิขสิทธิ์ โดยห้ามโอนและไม่เป็นการ
สงวนสิทธิ์ที่จะใช้แต่ผู้เดียว
4. ผู้อนุญาตให้บริการโปรแกรมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญา
5. ผู้อนุญาตจะต้องรับผิดชอบสำหรับการติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์ และการใช้โปรแกรม
ลิขสิทธิ์
การทำสัญญาดังกล่าวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรหรือไม่เพียงใด
แนววินิจฉัย: สัญญาให้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ที่หน่วยงานราชการ ได้ทำกับบริษัทในประเทศและบริษัทใน
ต่างประเทศ รวม 9 สัญญา ดังกล่าว ถือเป็นงานวรรณกรรม ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
เข้าลักษณะเป็นสัญญาลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมไม่เข้าลักษณะสัญญารับจ้างทำของ และไม่เข้าลักษณะ
ตราสารอื่นใด แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์แต่อย่างใด
เลขตู้: 62/26762

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020