เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.14267
วันที่: 1 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดฉายภาพยนตร์ไทย
ข้อกฎหมาย: มาตรา81 (1) (ซ), ประกาศอธิบดีฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ได้ออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2533 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยขึ้น โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น
ประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อรับผิดชอบให้การ
ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งจากการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541 ที่ประชุม
ได้พิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาความตกต่ำของ
ภาพยนตร์ไทย โดยเสนอให้ภาพยนตร์ไทยเป็นมหรสพพื้นบ้านประเภทหนึ่ง เพื่อส่งผลให้ได้รับการยกเว้น
ภาษีต่อไป จึงขอทราบว่า กรณีที่ภาพยนตร์ไทยเป็นมหรสพพื้นบ้านประเภทหนึ่ง ภาพยนตร์ไทยจะได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: การจัดฉายภาพยนตร์ไทยไม่เข้าลักษณะการให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรมใน
สาขานาฎศิลป์และสาขาดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 11) เรื่อง กำหนดสาขาและลักษณะการประกอบกิจการให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามมาตรา 81 (1) (ซ) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2534 การจัด
ฉายภาพยนตร์ไทยจึงไม่เข้าข่ายที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ซ) แห่ง
ประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27154

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020