เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/14381
วันที่: 7 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย กรณีการยื่นแบบแสดงรายการผิด
ข้อกฎหมาย: มาตรา17
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผิดประเภท โดยใช้
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งภาษีด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 แทนแบบ ภ.ง.ด.3
บริษัทฯ จึงขออนุโลมให้ถือว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายถูกต้องตามแบบที่
อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด
แนววินิจฉัย: กรณีตามข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทฯ เพียงแต่ยื่นแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ
ที่จ่าย ผิดแบบแสดงรายการเท่านั้น มิได้ผิดหน่วยภาษีหรือผิดประเภทภาษี หากการยื่นแบบฯ ดังกล่าว
มิได้ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป ก็อนุโลมให้ถือว่าบริษัทฯ ยื่น
แบบแสดงรายการนำส่งภาษีไว้แล้ว
เลขตู้: 61/27159

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020