เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1774
วันที่: 1 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
ข้อกฎหมาย: มาตรา 77/1(8), คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ: บริษัท ก. จำกัด เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประเภทผลิตและส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการผลิตสินค้าบริษัทฯ จะมีรูปแบบ
มาตรฐาน 3 รูปแบบ และการผลิตแต่ละครั้งลูกค้าจะเป็นผู้ออกแบบบนผลิตภัณฑ์รวมทั้งจัดหาแม่แบบ โดย
บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะสั่งผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบเฉพาะของ
ตนเองเท่านั้นบริษัทฯ จึงไม่มีผลิตภัณฑ์พลาสติกวางจำหน่ายเป็นการทั่วไป บริษัทฯ ขอทราบว่า รายรับ
ของบริษัทฯ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกดังกล่าว ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายหรือไม่
แนววินิจฉัย: เนื่องจากการที่ บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นปกติธุระอยู่แล้ว ต่อมาบริษัทฯ ได้ผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบเฉพาะที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตเช่นเดียวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกรูปแบบมาตรฐานที่บริษัทฯ จำหน่าย กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1
(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เลขตู้: 61/27160

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020