เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.14526
วันที่: 12 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำเข้าวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ มัยโค-แอด (MYCO-AD) และท๊อก-ฟรี (TOX-FREE)
ข้อกฎหมาย: มาตรา81 (1) (จ)
ข้อหารือ: บริษัทฯ นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทสารปรุงแต่งอาหารสัตว์ มีชื่อทางการค้าว่า มัยโค-แอด
(MYCO-AD) และ ท๊อก-ฟรี (TOX-FREE) เพื่อใช้สำหรับผสมในอาหารสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เป็ด และวัว
ทุกขนาดอายุมีคุณสมบัติในการดูดซับสารพิษจากเชื้อราทุกชนิด ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา
ในอาหารสัตว์จากประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอทราบว่า การนำเข้าสินค้าดังกล่าวจะได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย: ผลิตภัณฑ์ มัยโค-แอด (MYCO-AD) และ ท๊อก-ฟรี (TOX-FREE) ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เข้าลักษณะเป็นอาหารสัตว์ ตามมาตรา 81 (1) (ง) แห่งประมวลรัษฎากร และไม่เข้าลักษณะเป็น
ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสัตว์ เพื่อบำรุงรักษา ป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของสัตว์ ตาม
มาตรา 81 (1) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตามมาตรา 81 (2) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/27162

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020