เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/14642
วันที่: 13 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้คู่สมรส
ข้อกฎหมาย: มาตรา91/1 (4), มาตรา91/2 (6), พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534
ข้อหารือ: นาย ก. ได้จดทะเบียนสมรสกับ นาง ข.เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2522 นาง ข. ได้ซื้อ
บ้าน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ส่วนที่ดินอันเป็นที่ตั้งของบ้านยังเช่าอยู่ ต่อมานาย ก. และนาง ข.
ได้ซื้อที่ดินอันเป็นที่ตั้งของบ้านหลังดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2534 และนาย ก. ได้ยกให้ที่ดินเฉพาะ
ส่วนของนาย ก. แก่นาง ข. เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2537 โดย นาย ก. และนาง ข. ได้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านและได้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2534 จึงขอทราบว่า การ
ยกให้ที่ดินแก่คู่สมรสดังกล่าวจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
แนววินิจฉัย: ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรส ถือเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามีและภริยาย่อมมีสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นคนละกึ่งหนึ่ง กรณีตามข้อเท็จจริง
นาย ก. ยกที่ดินส่วนของนาย ก. ให้แก่ภริยา การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ได้มาในระหว่างสมรสให้แก่
ภริยาโดยไม่มีค่าตอบแทนถือเป็นการขายตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากนาย
ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้อยู่อาศัยในบ้านหลังดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2534 จึงเข้า
ลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายใช้เป็นสถานที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสำคัญ ซึ่งผู้ขายมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และได้อาศัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้
มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 3 (6) (ค) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ. 2534 จึง
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้: 61/27167

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020