เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1854
วันที่: 19 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีออกใบกำกับภาษีโดยแยกราคาสินค้าและค่าบริการติดตั้งออกจากกัน
ข้อกฎหมาย: มาตรา 78/1, มาตรา 86, คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ฯ
ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการผลิตสินค้าและให้บริการติดตั้งสินค้าประเภทที่ทำด้วยแสตนเลส เช่น
โต๊ะเก้าอี้ ประดับและตกแต่งกระจก หน้าต่าง บริษัทฯ ได้สร้างที่พักผู้โดยสารประจำทางให้กับบริษัท ก.
จำกัดตามขนาดและแบบที่บริษัท ก. จำกัด กำหนดโดยใช้วัสดุของบริษัทฯ แล้วนำไปติดตั้งยังจุดต่าง ๆ
บริษัทฯ ได้ออกใบกำกับภาษีโดยแยกราคาสินค้าและค่าบริการติดตั้งออกจากกัน จึงขอทราบว่า
(1) กรณีการออกใบกำกับภาษี บริษัทฯ ต้องออกใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันหรือแยกออกคน
ละฉบับ
(2) บริษัทฯ ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในกรณีใด
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ผลิตสินค้าตามแบบและขนาดที่ลูกค้ากำหนด โดย
บริษัทฯ มิได้ผลิตขายโดยทั่วไปเป็นปกติธุระ การประกอบกิจการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการ
รับจ้างทำของ ตามมาตรา 587 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนววินิจฉัย: (1) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีรวมราคาสินค้าและค่าบริการติดตั้งฉบับเดียวกัน
ในทันทีที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
เนื่องจากความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการให้บริการเกิดขึ้นเมื่อได้รับ
ชำระราคาค่าบริการ เว้นแต่กรณีที่มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนได้รับชำระราคาค่าบริการ ก็ให้
ถือว่าความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อได้มีการกระทำนั้น ๆ ด้วยคือ
(ก) ได้ออกใบกำกับภาษี หรือ
(ข) ได้ใช้บริการ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น โดยให้ความรับผิดเกิดขึ้นตามส่วน
ของการกระทำนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร
(2) เมื่อบริษัท ก. จำกัด จ่ายเงินค่าจ้างทำของให้บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้
ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของยอดเงินที่จ่ายตามข้อ 8 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.
4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หัก
ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งกรมสรรพากร ที่
ท.ป.19/2530 ฯ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2530
เลขตู้: 61/27196

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020