เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1857
วันที่: 19 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักลดหย่อนเงินบริจาค
ข้อกฎหมาย: มาตรา47 (7) (ข)
ข้อหารือ: (1) พนักงานบริษัทฯ บริจาคเงินให้กับโรงเรียน ก สังกัดการศึกษาเอกชน กระทรวง
ศึกษาธิการ โดยบริจาคผ่านโบสถ์ทางคริสตศาสนา ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนดังกล่าว โดยโบสถ์คริสต
ศาสนาได้ออกใบเสร็จรับเงินในนามโบสถ์คริสตศาสนา และระบุเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารและเป็นทุน
การศึกษานักเรียน พนักงานบริษัทฯ จะสามารถนำใบเสร็จดังกล่าว ไปหักลดหย่อนเงินบริจาค ตาม
มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่
(2) ในกรณีบริจาคเงินดังกล่าว ผ่านโรงเรียนโดยตรง และโรงเรียนออกใบเสร็จรับเงิน
ให้ จะนำไปหักลดหย่อนเงินบริจาคตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากรได้หรือไม่
แนววินิจฉัย: (1) กรณีบริจาคเงินให้โบสถ์ทางคริสตศาสนา และผู้ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาคเป็น
หัวหน้าของโบสถ์หรือผู้มีอำนาจทำการแทนที่มีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรของโบสถ์คริสตศาสนานั้น
ก็สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาหักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535
(2) กรณีบริจาคเงินให้กับโรงเรียน ก หากโรงเรียน ก เป็นสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ใบเสร็จรับเงินที่ออก
โดยโรงเรียนนั้นก็สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ทวิ ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2535
เลขตู้: 61/27197

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020