เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811(กม)/1816
วันที่: 12 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายได้ของกลุ่มเกษตรกร
ข้อกฎหมาย: มาตรา39, มาตรา66
ข้อหารือ: กลุ่มเกษตรกรฯ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2515 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมกันซื้อและขายข้าวเปลือก ข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก ตลอดจนจัดหาปัจจัยการผลิตในราคาที่ต่ำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิก กลุ่มเกษตรกรฯ
ประกอบกิจการโรงสีโดยรับซื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดกิโลกรัม
ละ 10-20 สตางค์ และนำข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารบรรจุถุง ถุงละ 2-5 กิโลกรัม เพื่อจำหน่ายให้
แก่ผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มเกษตรกรฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือไม่
แนววินิจฉัย: หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กลุ่มเกษตรกรฯ จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 118 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515
กลุ่มเกษตรกรฯ จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 118 ตรี แห่งพระราชบัญญัติฯ ฉบับดังกล่าว มิใช่
"บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามคำนิยามตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร แต่อย่างใด
เลขตู้: 61/27198

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020