เมนูปิด

เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.15072
วันที่: 26 ตุลาคม 2541
เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการคัดค้านการขอรับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
ข้อกฎหมาย: มาตรา 80, พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 309) พ.ศ. 2540
ข้อหารือ: ศูนย์ ก. ให้บริการระหว่างศูนย์ฯ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงวันที่ 30 กันยายน 2539
และลงวันที่ 2 กันยายน 2539 และลงวันที่ 27 มีนาคม 2539 โดยศูนย์ฯ ได้ทำสัญญาและให้บริการตาม
สัญญาแล้วเสร็จก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2540 แต่การรับชำระเงินไม่ตรงตามงวดการชำระเงิน งวดการ
ชำระเงินที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นเพียงวันที่ต้องส่งมอบงานและทำเรื่องเบิกจ่ายเงิน โดยจะจ่ายเงินให้
ภายหลังจากตรวจรับงานเสร็จสิ้น และได้มีการวางฎีกาเบิกจ่ายจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว
และกรณีมีการแก้ไขสัญญา จะชะลอการจ่ายเงินออกไปอีก บางครั้งต้องรองบประมาณใหม่หรือขอกันเงิน
ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะจ่ายเงินได้ขอทราบว่า สัญญาให้บริการดังกล่าวจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 หรือไม่
แนววินิจฉัย: ตามข้อ 1 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการขายสินค้าหรือการให้บริการที่จะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ลง
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการกับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น ที่มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
82/3 แห่งประมวลรัษฎากรและได้มีการยื่นซองเสนอราคาหรือทำสัญญาก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2540
กรณีตามข้อเท็จจริง
1. สัญญาให้บริการระหว่างศูนย์ฯ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สัญญาลงวันที่ 30 กันยายน
2539 และสัญญาลงวันที่ 2 กันยายน 2539 เป็นการทำสัญญาให้บริการกับส่วนราชการก่อนวันที่ 16
สิงหาคม 2540 และเมื่อได้ยื่นคำขอรับสิทธิตามแบบ ภ.พ.03.6 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2540 จึงได้
รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ต่อไป ตามข้อ 1 (1) และข้อ 2 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540
2. สัญญาให้บริการระหว่างศูนย์ฯ กับ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สัญญาลงวันที่ 27 มีนาคม
2539 มีกำหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาวันที่ 26 ตุลาคม 2539 ต่อมาคู่สัญญาได้ทำหนังสือตกลงกันเมื่อวันที่
17 กันยายน 2540 ยอมรับการขยายเวลาตามสัญญาออกไปเป็นเวลา 196 วัน เป็นผลให้สัญญาสิ้นสุด
ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2540 เป็นการทำสัญญาให้บริการกับส่วนราชการก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2540
และบริษัทฯได้ยื่นคำขอรับสิทธิฯ ตามแบบ ภ.พ.03.6 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2540 แล้ว การ
ให้บริการเฉพาะสัญญาเดิมที่ไม่ต่ออายุสัญญา เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 (1) และข้อ 2 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2540 สำหรับในส่วนการให้บริการภายหลังที่
ได้มีการต่ออายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2540 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ
10.0 ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 309) พ.ศ. 2540
เลขตู้: 61/27201

 


 

ปรับปรุงล่าสุด: 22-05-2020